Aktuálne informácie


Otvorenie mimoriadnej prevádzky MŠKedy: 1.6.2020

Príloha:

Milí rodičia. Od 1.6.2020 zahajujeme mimoriadnu prevádzku našej materskej školy. Chcem Vás všetkých upozorniť, že otvorenie je sprevádzané mnohými opatreniami a obmedzeniami, pretože sa nejedná o znovuotvorenie materskej školy, ale otvorenie mimoriadnej prevádzky. Preto Vás všetkých prosím, aby ste k tomu aj tak pristupovali. Prevádzka MŠ je stanovená zriaďovateľom od 6:45 do 15:45. Deti sa budú ráno prijímať do 7:45, potom sa budova uzamkne. Popoludní si budete deti vyzdvihovať v čase od 14:45 - 15:45 zo školského dvora. Ak bude škaredé počasie, prídete pre deti v čase od 15:30 do 15:45. V iný čas Vám nebude mať kto dieťa vydať, pretože nebudete mať prístup do budovy. Budeme mať prevádzku v štyroch triedach, nakoľko nedokážeme personálne zabezpečiť prevádzku vo všetkých triedach. Deti budú umiestnené v dvoch pavilónoch (nový pavilón - sovičky bude zatvorený). Deti zo Sovičiek budú zaradené do tried Žabiek a Lienok (presný zoznam detí Vám príde mailom). Rodičia budú mať zakázaný vstup do budovy. Deti budeme preberať pri vstupe do šatne (tak, ako ste si chodili pre veci), všetko bude označené. Pani učiteľka od Vás dieťa preberie, zmeria mu teplotu, odovzdáte jej dokumenty, dieťa sa samé prezlečie, prezuje, prip. mu pomôže pani upratovačka alebo pani učiteľka a pani upratovačka dieťa zanesie do triedy. Podrobné inštrukcie si nájdete v priloženom dokumente. Chcem Vás aj požiadať, aby ste pravidlá prevádzky prešli spolu s deťmi a vysvetlili im ich. Viem, že rána budú ťažké, (hlavne u našich najmenších drobcov) ale, bohužiaľ, ráno nebude čas ani priestor na vysvetľovanie a prehováranie detí. Zároveň Vás prosím, aby ste si všetky potrebné dokumenty (budem ich sem postupne pridávať, aj Vám prídu mailom) vopred vytlačili a vyplnili. Ak nemáte doma tlačiareň, budú Vám k dispozícii, ale uvedomte si, že budete zdržiavať nielen seba, ale aj ostatných rodičov pri prijímaní. Prvý deň nástupu odovzdávate: čestné prehlásenie o zamestnanosti, vyhlásenie o zdravotnom stave, prehlásenie o zdravotnom stave, oboznámenie sa s pravidlami počas mimoriadnej situácie, preukážete sa, že máte vyplatenú stravu (suma príde mailom). Som si vedomá, že prvé dni bude určite chaos, ale verím, že spoločne nájdeme systém, ktorý bude vyhovovať všetkým stranám a zároveň budeme dodržiavať všetky nariadenia. Chcela by som Vás týmto poprosiť aj o trpezlivosť. Spolu to zvládneme!

Zápis do Mateskej školy Alexyho 26 v Nitre

Zápis do Mateskej školy Alexyho 26 v NitreKedy: 30.4. 31.4. 2020

Príloha:

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Nitry pre školský rok 2020/2021


MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:
• „Deň otvorených dverí“ vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený
• podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
• ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Termíny podania žiadosti:
• v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou: e-mailové adresy jednotlivých materských škôl: https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126, alebo poštou,
• dňa: 6.5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod osobne doručiť do materskej školy alebo iným spôsobom ktorý si určí konkrétna materská škola s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, webové sídlo MŠ alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.
Informácie o zápise:
• webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
• Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu
tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk
e- mail.: feketeova@msunitra.skzápis do Materskej školy

zápis do Materskej školyKedy: 3.5.2018

Blíži sa deň otvorených dverí a zápis detí do našej materskej školy! Viac informácií nájdete v prílohe.


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308