Školský poriadok

Materskej školy Alexyho 26 v Nitre


Školský poriadok predmetnej materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Alexyho 26 v Nitre. Je to súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu detí, pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov detí. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k naplneniu poslania materskej školy. Dôsledné rešpektovanie, dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad je základnou povinnosťou každého dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a každého zamestnanca materskej školy.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov MŠMaterská škola Alexyho 26, 949 11 Nitra
ZriaďovateľMesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 960 05 Nitra
E-mailová adresa MŠmsalexyho@smsnitra.sk
WWW adresahttp://www.msalexyho.istudy.sk
Tel. číslo+421 37 77 31 290
Riaditeľka MŠMgr. Elena Paukejeová
ZástupkyňaViera Dojčanová
Školský poriadok vydávaMaterská škola Alexyho 26, 949 11 Nitra
VypracovalaMgr. Elena Paukejeová, riaditeľka školy
Platnosť dokumentuod 1.9.2016

OBSAH

1. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU, POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY

2.PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

I. Charakteristika materskej školy

II. Prevádzka materskej školy

III. Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
(a) Zápis a prijatie detí do materskej školy
(b) Dochádzka detí do materskej školy
(c) Úhrada príspevkov za dochádzku

IV. Vnútorná organizácia materskej školy
(a) Rámcová organizácia dňa detí v materskej škole
(b) Organizácia, trieda, vekové zloženie detí
(c) Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí
(d) Preberanie detí
(e) Organizácia v šatni
(f) Organizácia v umyvárni
(g) Organizácia v jedálni
(h) Pobyt detí vonku
(i) Organizácia v spálni
(j) Konzultácie s pedagogickými zamestnancami
(k) Úsporný režim chodu materskej školy
(l) Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole
(m) Informačný systém

V. Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a hygienu detí

VI. Členstvo v rodičovskom združení

VII. Organizovanie výletov, exkurzií, plaveckého výcviku a školy v prírode

VIII. Ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi

IX. Národný program boja proti obezite

3. OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

4. PERSONÁLNE OBSADENIE MATERSKEJ ŠKOLY

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Príloha: Práva na ochranu proti všetkým formám diskriminácie, násiliu a predchádzaniu patologickým javom


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308