Školský poriadok

Materskej školy Alexyho 26 v Nitre
2. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLYI. Charakteristika materskej školy

Materská škola je 4-triedna.

Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v dvoch pavilónoch. Prízemia tvoria vstupné chodby, dve triedy s príslušnými priestormi, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, jedáleň a príručné kuchyne. Na poschodiach sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál, riaditeľňa.

Stravovanie detí a zamestnancov MŠ zabezpečuje ZŠS při MŠ Bazovského 3 v Nitre.

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelek-tuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpo-klady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. Výchova a vzdelávanie v MŠ je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O, Školského vzdelávacieho programu „Spoznávame svet s Vrankou Alexankou“, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

Materská škola pri výchove a vzdelávaní zabezpečuje tieto podmienky:
"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308