Školský vzdelávací program

Názov vzdelávacieho programu: "Spoznávame svet s Vrankou Alexankou"


Názov MŠMaterská škola Alexyho 26, 949 11 Nitra
ZriaďovateľMesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
E-mailová adresa MŠmsalexyho@smsnitra.sk
Tel. číslo+421 37 77 31 290
Názov vzdelávacieho programuSpoznávame svet s Vrankou Alexankou
Vyučovací jazykslovenský
Stupeň vzdelaniapredprimárne vzdelanie
Forma výchovy a vzdelávaniacelodenná
Druh školymaterská
Školský vzdelávací program schválený2016
Platnosť dokumentu5 rokov

OBSAH

1. Názov vzdelávacieho programu

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

3. Stupeň vzdelania

4. Vlastné zameranie

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

6. Vyučovací jazyk

7. Učebné osnovy

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

9. Personálne zabezpečenie

10. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

14. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Príloha č. 1: Spoznávame ľudovú kultúru s Vrankou Alexankou

Príloha č. 2: Spoznávame prírodu s Vrankou Alexankou


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308